Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Verhuurder =  Andy Verpaelst, Paardentaxi, Grijsdauwe 2, Smeerebbe Vloerzegem.
Huurder = klant, consument.

1. De huurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

2. De huurder verbindt zich ertoe de trailer niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, competities, enz. noch het voertuig verder te verhuren of de huur af te staan aan derden.

3. Indien een andere bestuurder bij een ongeval betrokken is, dan diegene die op het huurcontract vermeld, blijft de op het verhuurcontract vermelde persoon voor de integrale schade tegenover de verhuurder verantwoordelijk.

4. Het voertuig van de huurder, dat de trailer van de Paardentaxi zal trekken, moet een aanvullende verzekering BA trailer hebben, voor trailers > 750 kg MTM, bovenop zijn of haar gewone BA verzekering auto.  De huurder is zelf verantwoordelijk voor het in orde stellen van de verzekering BA Trailer bij de verzekeringsmaatschappij van het trekkend voertuig. De huurder zal tijdens de totstandkoming van het huurcontract, indien daar naar gevraagd wordt, de nodige documenten voorleggen aan de Paardentaxi.  De Paardentaxi is niet verantwoordelijk bij ongevallen of andere schade als blijkt dat de verzekering BA aanhangwagen niet werd afgesloten door de huurder.  De huurder draagt ten aller tijde geheel en volledig de aansprakelijkheid over de trailer.

5. De huurder is gehouden de maximale toegelaten massa’s van de trailer te respecteren zoals deze bepaald zijn voor de betrokken trailer in navolging van het Koninklijke Besluit Technische eisen van 15-03-1968. Dergelijke overschrijdingen zijn altijd voor eigen risico van de huurder.

6. De waarborg is op voorhand te betalen volgens vooropgestelde duur van het contract. Niet vooraf betaalde verlenging van de huurperiode is niet mogelijk. Bij schade aan de trailer, veroorzaakt door de huurder, of schade dat niet aanwezig was bij aanvang van de huurperiode en bij het terugbrengen van de trailer geconstateerd wordt, wordt de waarborg ingehouden.

7. Bij het te laat binnenbrengen van de trailer wordt forfaitair een bedrag van € 50 per dag in rekening gebracht buiten de nog verschuldigde huur. De trailer die meer dan 4 uur te laat is zal onmiddellijk bij de politie worden geseind en een klacht zal worden neergelegd. De waarborg wordt automatisch ingehouden als schadevergoeding voor de verhuurder en de huurder blijft aansprakelijk voor het eigen risico.

8. De huur vangt aan en eindigt bij De Paardentaxi, Grijsdauwe 2, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem

9. Bij defect van de trailer kan de huurder De Paardentaxi niet verantwoordelijk stellen voor de kosten van verder vervoer van personen en/of bagage en kan hij tevens geen schadevergoeding claimen.

10. Bij defect van de trailer moet de verhuurder dadelijk verwittigd worden en zal er toestemming van De Paardentaxi nodig zijn om herstellingen hoger dan € 30 Euro te laten uitvoeren.

11. Bij het overschrijden van de Belgische grens is de huurder verplicht een Europ Assistance verzekering voor de trailer af te sluiten of te kunnen aantonen dat huurder op een gelijkaardige manier verzekerd is.

12. De huurder verklaart de trailer te hebben nagezien alvorens vertrek en het in goede mechanische staat en zonder defect in ontvangst te hebben genomen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal aan/van de trailer voorgevallen tijdens de periode dat de trailer ter zijner beschikking staat.  De verhuurder kan betaling van een wasbeurt eisen indien de trailer in vervuilde toestand wordt binnengebracht. Kosten: 50 euro.

13. De huurder verklaart alle materiaal en sleutels in ontvangst te hebben genomen samen met de trailer. Ingeval er materiaal of sleutels verloren zijn geraakt gedurende de verhuring zal de huurder een schadevergoeding ter waarde van het verloren voorwerp betalen zonder enige ingebrekestelling, alsmede een politieverslag van verlies en ontvreemding voorleggen.

14. De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde trailer gedurende de huurperiode goed te onderhouden en uitgekuist terug te bezorgen.  . Bij niet nakomen van deze voorwaarde zal 50 euro ingehouden worden van de waarborg. Schade ontstaan door nalatigheid zal in zijn geheel verhaald worden op de huurder

15. De huurder verbindt zich ertoe alle verantwoordelijkheid te dragen voor schade en onkosten ontstaan door ongevallen en processen-verbaal alsook hun gevolgen die niet zouden gedekt zijn door de verzekering of die verhaald worden op de bestuurder.

16. De beschadigde of defecte trailer zal altijd op kosten van de huurder tot bij De Paardentaxi gebracht worden. De huurder staat in voor alle sleepkosten.

17. Alle herstellingen van schade door ongevallen of wat dan ook veroorzaakt, moeten uitgevoerd worden door de verhuurder of diegene aan wie de verhuurder de opdracht tot herstelling geeft. De herstellingskost valt te laste van de huurder.

18. In die gevallen waar werd overeengekomen dat betaling via factuur kan geregeld worden verbindt de huurder zich ertoe de factuur voorafgaand de huurperiode te voldoen.

19. Voor trailers die niet vrijwillig worden teruggebracht en door ons dienen afgehaald te worden zullen de desbetreffende kosten worden verhaald op de huurder en dat met een minimum van € 200 in een straal van 50km en 300 euro buiten een straal van 50km.

20. Ingeval van niet tijdige betaling van onze rekening zal een intrest van 10% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar gemaakt worden.

21. Daarenboven onverminderd het vorige artikel zal een forfaitaire schadeloosstelling van 10% aan het factuurbedrag met een minimum van € 50 verschuldigd zijn, nadat een ingebrekestelling werd gezonden door middel van een eenvoudige brief.

22. Onze facturen en rekeningen van geleverde goederen zijn via overschrijving, bancontact, of cash betaalbaar.

23. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder aanmaning noch dagvaarding een interest van 10% per jaar op.

Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de huurder.